Tygodnik Podhala˝ski nr 8, 25 lutego 2016

Tutaj tekst