Tygodnik Podhala˝ski, 21 stycznia 2016

Tutaj tekst