Tygodnik Podhala˝ski, 15 stycznia 2015

Tutaj tekst