Tygodnik Podhala˝ski, 1 stycznia 2015

Tutaj tekst