Tygodnik Podhala˝ski, 12 stycznia 2012

Tutaj tekst