Tygodnik Podhala˝ski, 28 stycznia 2010

Tutaj tekst