Tygodnik Podhala˝ski, 21 stycznia 2010

Tutaj tekst