Tygodnik Podhala˝ski, 29 stycznia 2009

Tutaj tekst