Tygodnik Podhala˝ski, 22 stycznia 2009

Tutaj tekst