Wspó³czesna mapa

Czerna (Alteichen) - Dalków (Dalkau), Gostyń (Gustau)