Tygodnik Podhala˝ski nr 7, 16 lutego 2017

Tutaj tekst