Tygodnik Podhala˝ski, 23 stycznia 2014

Tutaj tekst