Tygodnik Podhala˝ski, 14 stycznia 2010

Tutaj tekst