Tygodnik Podhala˝ski, 8 stycznia 2009

Tutaj tekst